چاپ صفحه
وضعیت:
امتیاز کاربران : 0
تعداد رای : 0
کیفیت محصول: [10]
تعداد بازدید: 1370
معرفي به دوستان
<
>
اضافه به سبد خريد

بیرداینامیک مدل Synexis C30

سیستمتورگایدوترجمههمزمانبیسیم Synexis

کمپانیبیرداینامیکآلمان،سیستمچندکارکردیبرایاپلیکیشنهایمختلفمیباشد. چنانچهدربازدیدازاماکنمختلفمثلکارخانهها،موزههاوتورهایمسافرتیویادرجلساتکوچکتاخیلیبزرگکهازیکتاچندسخنرانباچندینزبانمختلفبهایرادسخنمیپردازندوازطرفیطیفبازدیدکننده،شرکتکنندهومدعویننیازبهدریافتصدایکامل،شفافداشتهباشندسیستمسینکسیسبهترینگزینهاست. هنگاماستفادهاز Synexis،صداایدهآلاستوبههمهمیرسد: شفاف،بدوننویزوایمن. تکتکحضاراطلاعاترابیسیموباکیفیتصدایعالیمیشنوند. هیچفرقیهمنمیکندکهازسیستم Synexis بهصورتپرتابلبرایتورهایراهنماویابصورتثابتدرجلساتوسمینارهاویاحتیبعنوانیکابزارکمکشنواییازآناستفادهشود. سیستمتورگایدوترجمههمزمانسینکسیسیکسیستمباعمرطولانیقابلانعطافوقابلتوسعهمیباشدکهتوسطمهندسینوتکنیسینهایکمپانیبیرداینامیکآلمانطراحیشدهاست. بستهبهنوعکاربریامکاناستفادهازانواعگستردهایازلوازمجانبیشاملانواعفرستندههایصوتی (میکروفوندستی،میکروفونهدستوکیفهایشارژپرتابلدرسایزهایمختلف) وجوددارد. همچنیناستفادهازگیرندههایپرتابلبرایشنوندگانبدونمحدودیتتعداددرفاصله 100 مترامکانپذیراست. چنانچهبرنامهیترجمههمزمانموردنظرباشدتنهابااضافهکردنیکیازانواعمیکروفونفرستندهتا 8 کانالصوتیتفکیکشدهبدوناختلالونویزقابلبهرهگیریمیباشدووجهتمایزبارزاینسیستمباسیستمهایمعمولورایجدربازاردرهمیننکتهمیباشد. باتشکرازبردنویزکنسلیشنکهدرسیستمفوقتعبیهشدهوازایجادنویزناخواستهکهبهدلائلمختلف (نویزموبایل،سیگنالهایسیستمهایحفاظتیو ...) درمحیطوسطحشهرگستردهشدهجلوگیریمیکند.

بیرداینامیک مدل Synexis C30

سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 30 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C30

 • مشخصات کلی
نقد و بررسی بیرداینامیک مدل Synexis C30

مشخصات فنی

مشخصات دستگاه

 • نوع دستگاه
  مجموعه تجهیزات فرستنده و گیرنده
 • برد
  100 متر
 • نمایشگر
  دارد
 • ابعاد
  610x215x530 میلی‌متر
 • تعداد گیرنده
  29 عدد
 • تعداد کانال فرکانسی
  8 کانال
 • وزن
  20000 گرم
 • اقلام همراه
  - کیف قابل حمل و شارژر 30 یونیت فرستده/ گیرنده بی سیم
 •  
  - 29 عدد گیرنده بی سیم پرتابل
 •  
  - 30 هدفون استریو (دو گوش- گردنی)
 •  
  - یک عدد فرستنده پرتابل بی سیم بعلاوه میکروفون هدمیک
نظرات کاربران
 •  

سبد خرید شما
تعداد محصول 0
 1. محصول
 2. قیمت
 3. تعداد
جمع خرید شما 0 تومان
سبد خرید خالی کردن سبد خرید
عضویت در خبر نامه
ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت
پيگيري سفارشات
کد پیگیری سفارش:  

ارسال کد سفارش
بانک ملت پرداخت

 

جهت پرداخت فوری کلیک کنید

پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP